Основните целеви групи, които ще извлекат преки ползи от проекта са посредническите организации в процеса на ученето чрез работа, МСП и институциите за ПОО, а непреките ползватели са учениците от професионалните гимназии.

Посредническите организации:

- ще усъвършенстват знанията и уменията на своите служители за организиране на учене чрез работа;

- ще повишат своите компетентности в подкрепа на чиракуването;

- ще получат достъп до методи и средства за предоставяне на по-ефективна услуга;

- ще имат на разположение онлайн курс, по който ще могат да обучават своите нови служители на местно равнище (напр. регионални структури на национално представени организации).

След приключването на проекта МСП:

- ще имат ефективна подкрепа от посредническите организации за по-доброто организиране на ученето чрез работа;

- ще разполагат с добре обучен персонал по въпросите на чиракуването;

- ще подобрят своята работа в мрежа с други МСП, които приемат чираци и ще участват в съвместна мрежа за обучение, изградена от МСП и посреднически организации;

- ще имат на разположение образователни материали, които ще могат да използват по всяко време за обучение на своите служители в областта на управлението на ученето чрез работа;

- ще имат на разположение онлайн инструменти, чрез които ще могат да осъществят най-добрия подбор на чираци.

Институциите за ПОО:

- ще бъдат улеснени от посредническите организации при намирането на подходящо работно място за чиракуване на своите ученици;

- ще имат на разположение инструмент, който ще ги улесни в намирането на най-подходящата позиция за чиракуване.