Словенската търговско-промишлена палата /СТПП/  предоставя основни услуги на предприятията, работещи в Словения, и е идеалният местен партньор за чуждестранни инвеститори. СТПП е основана преди повече от 160 години и сега има 7000 фирми-членки от всякакъв мащаб и от всички региони. Тя е нестопанска, неправителствена, независима бизнес организация, представляваща интересите на своите  членове и е най-влиятелната бизнес асоциация на Словения. СТПП обединява  24 браншови асоциации, представляващи всички сектори на словенската икономика. СТПП  поддържа мрежа от 13 регионални камари.

СТПП има статута на представителна работодателска организация  и по този начин е партньор на правителството при подготовката на законодателство и политически стратегии. СТПП е член на много държавни органи, управителни съвети и комитети, като ги подкрепя с ноу-хау и експертиза.

СТПП е организация на социалните партньори, която е подписала повече от 20 колективни трудови договора, споразумения за минимално заплащане и социални споразумения. СТПП е член на Икономическия и социален съвет в Словения.

СТПП  предоставя на своите членове подкрепата на повече от 100 експерти и специалисти в широк кръг от сектори в Словения, от търговията и промишлеността до туризма и услугите.

Като член на Европейската асоциация на търговските и индустриалните камари (Eurochambres), Международната търговска камара (ICC), както и на други международни асоциации и организации, СТПП е част от обширна международна мрежа с безброй контакти.

СТПП участва в редица национални и международни проекти, свързани с научноизследователска и развойна дейност, бизнес и предприемачество, интернационализация, социални въпроси (равни възможности, социален диалог), както и обучение и образование.

За чуждестранните инвеститори в Словения СТПП може да предложи бизнес информация, консултантски услуги, управление на събития и достъп до иновативни групи на Словения, потенциални проекти и възможности за трансфер на технологии. СТПП е съставила обширна база данни за бизнес сектора в Словения и поддържа актуални анализи за икономическите тенденции, както и за възможностите за финансиране чрез програми на ЕС и други; Цялата тази информация е на разположение на членовете.

СТПП също така подпомага фирмите  с посредничество и лицензи, разрешителни и други важни документи и редовно организира работни срещи, събития в мрежа, срещи с държавни служители и семинари по конкретни въпроси от интерес за бизнеса.

Една специална услуга, осигурена от СТПП, е достъпът до собствени конферентни съоръжения,в които могат да се настанят до 600 участника, а екипът на СТПП  организира всякакъв вид събития. СТПП разполага и с напълно оборудвани офиси за отдаване под наем.

СТПП работи усилено за подобряване на бизнес сектора в Словения и за създаване на повече възможности, които ще привлекат преки чуждестранни инвестиции, особено в дейности с висока добавена стойност. Тя ще продължи да служи като партньор на  словенските компании.