Търговско-промишлена палата – Добрич   е автономна неправителствена организация, създадена за подпомагане на местните предприемачески дейности и за засилване на регионалното икономическо развитие и просперитет. Основните цели на палатата са насърчаване на международната търговия и инвестиции. Тя е надежден представител на местните членове на национално и международно ниво.

Понастоящем има около 200 членове на палатата - частни и публични дружества в региона на  Област Добрич.

 

Търговско-промишлена палата - Добрич предлага на своите членове и външни клиенти цялостно портфолио от консултантски и информационни услуги, включващи: вписвания в търговския регистър, сертификация на официална документация, информация за инвестиции, възможности за финансиране и партньорство, достъп до международни бази данни, пълен пакет от бизнес услуги за мисии на фирми, международни панаири и фирмени презентации, квалификационни семинари и курсове, бизнес планиране, пазарни проучвания, специфични договори с чуждестранни компании, законодателни, счетоводни консултации, преводи и правни услуги. Създаден върху основите на бившия Евро Инфо център, през 2008 г. палатата в Добрич стана регионален възел в рамките на по-голямата информационна и консултантска мрежа за предприятия, създадена от Европейската комисия - Enterprise Europe Network. В рамките на тази мрежа Палатата  предоставя услуги за иновативно развитие, бизнес сътрудничество и участие в национални и международни програми в Североизточния район за планиране.

 

Сред 200-те членове на Палатата  са: електрически строителни фирми за поддръжка и ремонт, производители на строителни материали, технологичен колеж, инженерингови и строителни фирми, производители на селскостопанска техника и машини, земеделски производители и др. Палатата подкрепя иновациите и научните изследвания в тези компании чрез предоставяне на безплатни съвети за своите членове, както и при включването на бази данни за бизнес сътрудничество. Палатата се включи в проекти за насърчаване на иновациите в региона, като INNOCOOP, който има за цел да обучи хората в региона с иновативни методи за сътрудничество чрез интернет. Тя също така е партньор в проекта ЕВРО Добруджа, който има за цел да организира услуги за подпомагане и осъществяване на бизнес иновации чрез предлагане на интегрирани бизнес услуги.