Основната цел на Генерална университетска фондация - Гранада , създадена през 1989 г., е  да насърчи създаването на постоянни канали за връзка между Университета в Гранада и всички заинтересовани среди в социалното и икономическото развитие на региона.

Фондацията  е юридическо лице, специализирано в проектирането, организацията и разработването на обучителни дейности за завършили и следдипломни студенти. Фондацията също така насърчава стратегии, насочени към насърчаване на ученето през целия живот между професионалисти, фирми и организации.

Освен това Фондацията разработва регионални, национални и транснационални проекти, насочени към насърчаване на интеграцията на безработните на пазара на труда, особено на завършилите висше образование, както и насърчаването на самостоятелната заетост и предприемачество.

В областта на иновациите, Фондацията подкрепя създаването на нови предприятия  и предлага технологични консултации на фирми и изследователи за разработването на проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Някои основни данни за Фондацията:

 Повече от 25 години обучителна дейност.

 Организирани са повече от 2500 обучителни дейности.

 Повече от 137 000 студенти.

 Участие в обученията на студенти от 50 националности

 Повече от 70 компании за съвместна работа за реализацията различни проекти.

 Повече от 15 транснационални проекта през последните пет години в сътрудничество с повече от 30 признати европейски публични и частни институции