Повишаване на осведомеността за ползите от чиракуването;

- Изграждане на капацитет за подкрепа на чиракуванетов посредническите организации;

- Изграждане на капацитет в МСП за организиране на учене чрез работа.

В рамките на проекта ще бъде разработена платформа, която ще улеснява осъществяването на съгласуван подбор между най-подходящото МСП и общия мониторинг на чиракуването.

Персоналът от посредническите организации, който ще бъде обучен, ще приложи придобитите умения чрез организиране на семинари за учене чрез работа в МСП, на онлайн курсове за ментори от предприятията, за осигуряване на продължаваща подкрепа при чиракуване, за организиране на пилотно тестване на платформата.