Οι κύριες ομάδες στόχου που θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του έργου είναι οι ενδιάμεσοι οργανισμοί που υποστηρίζουν τις μαθητείες, οι ΜΜΕ, οι οργανισμοί που προσφέρουν Επαγγελματική Κατάρτιση, και έμμεσα όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί πρόκειται να:

- βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις του προσωπικού τους για τη στήριξη των ΜΜΕ όσον αφορά τη μαθητεία

- βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να μπορέσουν να πείσουν τις ΜΜΕ να ασχοληθούν με τη μαθητεία

- μπορέσουν να υποστηρίξουν τη μαθητεία με καλύτερο τρόπο

- διαθέτουν εργαλεία και μεθόδους που θα τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τη μαθητεία

- διαθέτουν διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή για την κατάρτιση νέων μελών του προσωπικού, των ενδιάμεσων οργανισμών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. περιφερειακά παραρτήματα των εθνικών οργανισμών κ.λπ.).

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι ΜΜΕ πρόκειται να:

- έχουν αποτελεσματική και απτή υποστήριξη από τους ενδιάμεσους οργανισμούς για την καλύτερη οργάνωση των μαθητειών

- διαθέτουν προσωπικό που θα είναι καλύτερα εκπαιδευμένο στην οργάνωση αποτελεσματικών μαθητειών μέσω των μαθημάτων κατάρτισης των μεντόρων που πρόκειται να διοργανωθούν

- βελτιώσουν τη δικτύωσή τους με άλλες ΜΜΕ που οργανώνουν μαθητείες και συμμετέχουν σε κοινό δίκτυο κατάρτισης μέσω του οποίου θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την πολλαπλή υποστήριξη από άλλες ΜΜΕ και τους ενδιάμεσους οργανισμούς

- διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα νέα μέλη του προσωπικού στη διαχείριση των μαθητειών

- έχουν στη διάθεσή τους διαδικτυακά εργαλεία, τα οποία θα τις στηρίξουν κατά την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για τη θέση μαθητείας που προσφέρουν

Οι οργανισμοί που προσφέρουν Επαγγελματική Κατάρτιση πρόκειται να:

- διευκολυνθούν στην εξεύρεση θέσεων μαθητείας για όσους συμμετέχουν στα προγράμματά τους μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ενδιάμεσων οργανισμών

- έχουν στη διάθεσή τους ένα εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει την εξεύρεση κατάλληλων θέσεων μαθητείας για όσους συμμετέχουν σε προγράμματα των οργανισμών Επαγγελματικής Κατάρτισης