Το Πρόγραμμα EAPPREN-Capacity Building for Intermediary Organisations through E-Learning είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της μαθητείας στην Ευρώπη (κυρίως στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη Ευρώπη).

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν Ομοσπονδίες Βιομηχανιών, Εμπορικά Επιμελητήρια , Οργανισμοί Υποστήριξης Επιχειρήσεων και Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από τα εξής κράτη μέλη της ΕΕ: Ελλάδα, Λετονία, Βουλγαρία, Κύπρος, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία και Βέλγιο (EfVET).

Στην προσπάθεια της εδραίωσης του μοντέλου «μάθηση μέσω μαθητείας» είναι απαραίτητη η συνεργασία επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά αδυνατούν να συνεργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών με γνώμονα τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν πόρους και χρόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί αποτελούν σημαντικό μοχλό προώθησης μιας τέτοιας συνεργασίας.

«Οι βιομηχανίες και όλες οι επιχειρήσεις θα είναι πιο ανταγωνιστικές αν οι μαθητευόμενοι έχουν εξειδίκευση. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως στις χώρες όπου το πλαίσιο μαθητείας βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και είμαστε βέβαιοι ότι θα μας δώσει την απαραίτητη ώθηση για να προχωρήσουμε»

Κοτσώνης, Γενικός Διευθυντής του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας


Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου κατάρτισης για τη στήριξη και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ομοσπονδιών και Εμπορικών Επιμελητήριων, Δήμων, εθελοντικών οργανώσεων για την προώθηση και ενίσχυση της μαθητείας, παρουσιάζοντας και προωθώντας σχετικά εργαλεία και ορθές πρακτικές. Σκοπός, είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιάμεσους οργανισμούς να αναπτύξουν, να συμμετέχουν και να παρέχουν υψηλής ποιότητας Μαθητεία.

Επιπλέον, οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό εργαλείο -matching tool που θα απευθύνεται σε μαθητευόμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.