ACTION SYNERGY SA

Action Synergy d. d. (Grčija) je koordinator projekta EAPPREN. Je organizacija, ki se ukvarja z raziskovanjem in razvojem, usposabljanjem in na znanju temelječo uporabo IKT in je aktivno vključena v razvoj tehnologij, uporabljenih v izobraževanju, metodologij usposabljanj in razvoj programov usposabljanja preko e-učenja. Action Synergy razpolaga z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju in koordinaciji evropskih projektov vse od njene ustanovitve leta 1987. Ima veliko izkušenj pri delu za spodbujanje učenja na delovnem mestu, saj je bila ustanovljena kot univerzitetno partnerstvo za podjetniško usposabljanje (ang. University Enterprise Training Partnership, UETP), katerega namen je spodbujanje učenja na delu za študente in univerzitetne diplomante. Je član Evropske zveze za vajeništva. Ključna strokovna področja Action Synergy vključujejo: spodbujanje učenja na delu, razvoj mrež med interesnimi skupinami, razvoj učnih metodologij, razvoj izobraževalnih tehnologij, razvoj programov in modulov e-učenja in učenja na daljavo, diseminacija in valorizacija evropskih projektov, analiza izobraževalnih potreb, razvoj poklicnih profilov in seznamov veščin in kompetenc, razvoj sinergij na lokalni, nacionalni in transnacionalni ravni.

Zveza industrij Peloponeza in zahodne Grčije

Zveza industrij Peloponeza in zahodne Grčije, ustanovljena leta 1918, predstavlja skoraj vso proizvodno dejavnost geografskega območja, za katero je zadolžena (z več kot 230 člani – proizvodnimi podjetji) in je ena izmed petih regionalnih zvez v državi.

Večina članov zveze se glede na njihovo ekonomsko velikost in zaposlovanje uvršča med mala in srednja podjetja.

Delo zveze sestavlja več različnih dejavnosti, med drugim spremljanje, preučevanje, raziskovanje in promocija subjektov podjetniških pobud, razvoj kulture duha solidarnosti med podjetji, sodelovanje z javnimi organi in organizacijami zaposlenih za krepitev socialnega dialoga, sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih odborih, svetih, sejmih in dogodkih, preko katerih izpolnjuje gospodarske cilje in vpliva na rast pobud, katerih cilj je prispevati k spodbujanju splošnih interesov lokalnega in regionalnega gospodarstva.

 

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting (Ciper) z dinamično ekipo mladih znanstvenikov zagotavlja celovit paket storitev, ki se nanašajo na potrebe sodobnih ciprskih podjetij, zlasti na področju inovacij in tehnologij. EUROSUCCES je že v začetnih korakih svojega delovanja opredelil potrebo po ustvarjanju povezav med ciprskim gospodarstvom in širšim evropskim trgom ter dal velik poudarek na izkoriščanju potencialov, ustvarjenih z vstopom Cipra v Evropsko unijo.

Danes EUROSUCCESS ponuja različne storitve za javnost kot tudi za zasebni sektor Cipra. Prav tako je začel aktivno sodelovati v mednarodnih shemah preko dobro uveljavljene mreže partnerjev v tujini, ki temelji na intenzivnih preteklih izkušnjah njegovega ustanovitelja.

EUROSUCCES teži k stalnemu izboljševanju svojih ponujenih storitev kot tudi k razvoju svoje ekipe, kar bo ustvarilo priložnost za krepitev njegovega znanstvenega področja strokovnega znanja.

Eurosuccess je trenutno vključen v 16 programov vseživljenjskega učenja in ERASMUS+ programov – v enega kot koordinator, poleg tega pa je tudi eden izmed ocenjevalcev za ciprske NA in norveške sklade, usmerjene na nevladne organizacije.

Poleg tega je Eurosuccess Consulting član Sveta mednarodne trgovine, Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih (EPEA), Evropske mreže za politiko o ključnih kompetencah v šolskem izobraževanju (KeyCoNet), Ciprske gospodarske zbornice (CCCI), Ciprske zveze delodalajcev in industrialcev (OEB) in Nikozijske gospodarske zbornice (NCCI).

Filozofija Eurosuccess Consultinga je zajeta v naslednjih štirih principih: izvedba, pregled, izboljšanje, preoblikovanje. S tem pristopom si Eurosuccess prizadeva k nenehnemu izboljševanju svojih svetovalnih in razvojnih dejavnosti. V ta namen je organizacija verificirana s sistemom kakovosti ISO 9001:2008, ki redno preverja in pregleduje sistem.

Gospodarska zbornica Limasola

Gospodarska zbornica Limasola je bila ustanovljena v svoji sedanji obliki leta 1962 in je predstavljala prvo usklajeno prizadevanje poslovne skupnosti Limasola za obstoj organizacije za zaščito lastnih interesov in spodbujanje gospodarskega razvoja v okrožju Limasola.

Gospodarska zbornica Limasola je že od vsega začetka imela vodilno vlogo v gospodarskem življenju mesta Limasol, bodisi preko delovanja kot interesna skupina/lobi za uresničevanje pomembnih gospodarskih projektov ali s samostojnim oblikovanjem konkretnih pobud v tej smeri.

Z začetki že v zgodnjih 60ih letih je zbornica odigrala ključno vlogo pri uresničevanju projektov bistvenega pomena za ekonomski in družbeni razvoj Limasola. Med drugim so bile to limasolske industrijske cone, pristanišče Limasol, ki je še dandanes največji te vrste na Cipru, jez Kourris, marina in ciprska Univerza za tehnologijo.

Zbornica je poleg tega v začetku 60ih let tudi izdelala in začela z izvajanjem ideje o festival vin, ki je postal v sodobni zgodovini Limasola prepoznan kot dogodek komercialnega, turističnega in kulturnega pomena.

Tekom let je Zbornica Limasola še naprej ostaja na čelu pobud za optimalen gospodarski razvoj Limasola. V tem kontekstu je med drugim izrazila zavzeto in aktivno zanimanje tudi za cestne projekte, tehnološki park, kot tudi za vrsto projektov turistične infrastrukture, npr. konferenčni center, casino in drugi.

Primarni cilji

Temeljni cilji Gospodarske zbornice Limasola so naslednji:

  • Braniti in spodbujati interese svojih članov v kontekstu splošnega ekonomskega razvoja Limasola
  • Spodbujati gospodarsko dejavnost v okviru prispevanja k ekonomskemu in družbenemu razvoju Limasola in spodbujati odpiranje novih poslovnih priložnosti za člane
  • Prispevati k procesu odločanja Ciprske gospodarske zbornice, ki ima posvetovalno besedo pri oblikovanju vladne politike.

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja osnovne storitve za podjetja, ki delujejo v Sloveniji, in je idealen lokalni partner za tuje vlagatelje. GZS je bila ustanovljena pred več kot 160 leti in ima sedaj 7000 članov, podjetij vseh velikost iz vseh regij. Je neprofitna, nevladna, neodvisna poslovna organizacija, ki zastopa interese svojih članov, in je najbolj vplivno poslovno združenje Slovenije. GZS pod svojo streho združuje 24 panožnih združenj, ki zastopajo vse sektorje slovenskega gospodarstva. GZS upravlja mrežo 13 območnih zbornic.

GZS ima status reprezentativne gospodarske zbornice in je zato partner vladi pri pripravi zakonodaje in strategij. GZS je članica številnih državnih teles, svetov in odborov, ki jih podpira z znanjem in izkušnjami.

GZS je organizacija socialnih partnerjev in podpisnica za več kot 20 panožnih kolektivnih pogodb, dogovorov o minimalni plači in socialnih sporazumov. GZS je članica Ekonomsko-socialnega sveta Slovenije.

GZS lahko svojim članom zagotavlja podporo več kot 100 strokovnjakov in specialistov v širokem spektru različnih sektorjev v Sloveniji, od trgovine in industrije do turizma in storitev.

Kot članica Eurochambers (Združenja evropskih gospodarskih zbornic), Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), kot tudi drugih mednarodnih združenj in organizacij, je GZS del obsežne mednarodne mreže z nešteto stiki.

GZS sodeluje pri številnih domačih in mednarodnih projektih, povezanih z raziskovanjem in razvojem, poslovanjem in podjetništvom, internacionalizacijo, socialnimi vprašanji (enake možnosti, socialni dialog, …) kot tudi usposabljanjem in izobraževanjem.

Tujim vlagateljem v Sloveniji lahko GZS ponudi poslovne informacije, svetovalne storitve, upravljanje dogodkov in dostop do slovenskih inovativnih skupin, potencialnih projektov in priložnosti za prenos tehnologije. GZS je zbrala obsežno bazo podatkov o poslovnem sektorju Slovenije in ohranja posodobljeno analizo gospodarskih trendov in možnosti financiranja s pomočjo EU in drugih programov financiranja; vse te informacije so na voljo članom.

GZS tudi pomaga podjetjem z mediacijo in licencami, dovoljenji in drugimi bistvenimi dokumenti ter redno organizira delavnice, prireditve za mreženje, srečanja s predstavniki vlade in seminarje o posameznih vprašanjih, ki so v interesu gospodarskega sektorja.

Posebna storitev, ki jo GZS zagotavlja, je dostop do lastnih konferenčnih objektov, opremljenih z najnovejšo tehnologijo, ki lahko sprejmejo do 600 udeležencev, in GZS ekipa za organizacijo dogodkov lahko priredi vsako vrsto dogodkov. GZS ima na voljo v najem tudi v celoti opremljene pisarne.

GZS se trudi za izboljšanje poslovnega sektorja Slovenije in ustvariti več priložnosti, ki bodo privabile neposredne tuje naložbe, zlasti v dejavnostih z visoko dodano vrednostjo. Prav tako bo še naprej služila kot izbrani partner podjetjem s sedežem v Sloveniji.

Severna gospodarska zbornica Poljske

Severna gospodarska zbornica je neodvisna organizacija, ustanovljena za varovanje in zastopanje interesov povezanih podjetnikov. Bila je ustanovljena leta 1997 v Szczecinu na pobudo 60 podjetij. Od svoje ustanovitve vzdržuje redne stike z več kot 150 organizacijami s podobnim poslovnim profilom, ki delujejo na poljskem ozemlju in v Evropi. V osrčju največje gospodarske zbornice na Poljskem leži dinamični razvoj in pridobivanje novih članov zbornice. Trenutno združuje skoraj 1500 podjetij.

S sistematičnim širjenjem ozemeljskega področja svoje dejavnosti je Severna gospodarska zbornica prisotna že v petih mestih: Swinoujscie, Koszalin, Wałcz, Myśliborz and Choszcznie.

Namen dnevnih prizadevanj zaposlenih v Severni gospodarski zbornici je ustvariti pogoje za razvoj in modernizacijo gospodarskega življenja, podpiranje pobud članov in spodbujanje razvoja medregionalnih in mednarodnih ekonomskih odnosov.

Kar Zbornica pripravlja za povezana podjetja, je široka paleta brezplačnega in subvencioniranega usposabljanja, svetovanja, turističnih in poslovnih potovanj, rednih dogodkov in socialnega vključevanja. Izvaja tudi številne projekte EU, ki vplivajo na gospodarski razvoj celotne regije.

Severna gospodarska zbornica ima dejanski vpliv na gospodarstvo, ne samo na zahodnem Pomorjanskem, ampak po vsej Poljski. Njeni predstavniki se pogosto pojavljajo v vlogi strokovnjakov za svetovanje oblastem in institucijam poslovnega okolja. Prav tako lahko vzamejo stvari v svoje roke, s sklicevanjem na odbore industrije in združenja podjetnikov pri boju proti spornim predpisom.

Fundación General Universidad de Granada Empresa

Fundación General Universidad de Granada Empresa je neprofitna zasebna ustanova, ustanovljena leta 1989 z namenom spodbujanja vzpostavitve trajnih povezav med Univerzo v Granadi in njenim najbližjim družbeno-proizvodnim kontekstom.

Fundación General Universidad de Granada Empresa je organizacija, specializirana za oblikovanje, organizacijo in razvoj dejavnosti usposabljanja za dodiplomske in podiplomske študente. Fundacija spodbuja tudi strategije, usmerjene k spodbujanju vseživljenjskega učenja med strokovnjaki, podjetji in organizacijami iz svojega najbližjega konteksta.

Poleg tega Fundacija razvija regionalne, nacionalne in mednarodne projekte, usmerjene v spodbujanje vključevanja brezposelnih na trg dela, zlasti univerzitetnih diplomantov, kot tudi spodbujanje samozaposlovanja in podjetništva.

Na področju inovacij Fundacija podpira spin-off in start-up ter nudi tehnološko svetovanje podjetjem in raziskovalcem za razvoj projektov raziskovanja, razvoja in inovacij (R&D&I).

Nekatere številke Fundación General Universidad de Granada Empresa:

  • Več kot 25 let zavezani usposabljanju.
  • Več kot 500 organiziranih ukrepov usposabljanja.
  • Več kot 000 študentov.
  • Več kot 50 različnih narodnosti med našimi študenti.
  • Več kot 70 sodelujočih podjetij pri izvedbi umestitev.

Več kot 15 mednarodnih projektov v zadnjih petih letih v sodelovanju z več kot 30 priznanih evropskih javnih in zasebnih institucij.

Zbornica za gospodarstvo in industrijo Dobrich

Zbornica za gospodarstvo in industrijo Dobrich je avtonomna nevladna organizacija, ustanovljena za podporo lokalni podjetniški dejavnosti in za krepitev regionalnega gospodarskega razvoja in blaginje. Glavni cilji zbornice vključujejo spodbujanje mednarodne trgovine in naložb, služi pa tudi kot zanesljiv predstavnik lokalnih članov na nacionalni in mednarodni ravni.

Zbornica ima trenutno okoli 200 članov, ki sestojijo iz tako zasebnih kot javnih podjetij v regiji Dobrich.

 

Zbornica za gospodarstvo in industrijo Dobrich nudi svojim članom in zunanjim strankam obsežen portfelj posvetovalnih in informacijskih storitev, vključno z: vnosi v trgovski register, potrjevanjem uradne dokumentacije, informacijami o naložbah, priložnosti financiranja in ustvarjanja partnerstev, dostop do mednarodnih baz podatkov, polni paket poslovnih storitev za cilje podjetja, predstavitvami na mednarodnih sejmih in predstavitvami podjetij, seminarji in tečaji usposobljenosti, poslovnim načrtovanjem, tržnimi raziskavami, posebnimi pogodbami s tujimi podjetji, zakonodajnimi (nacionalna in EU zakonodaja) računovodskimi posvetovanji, prevodi in zakonodajnimi storitvami. Zgrajena na temeljih nekdanjega EuroInfo Centra je Zbornica Dobrich leta 2008 postala regionalno vozlišče v večji informacijski in svetovalni mreži za podjetja, ki jo je ustanovila Evropska komisija – Evropska mreža podjetništva. V okviru te mreže Zbornica zagotavlja storitve inovativnega razvoja, poslovnega sodelovanja in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih programih v severo-vzhodni regiji.

 

200 članov zbornice vključuje: podjetja za električno gradnjo, vzdrževanje in popravila, proizvajalce gradbenih proizvodov, združenje tehnoloških, inženirskih in gradbenih podjetij, proizvajalce kmetijske opreme in strojev, kmetijske pridelovalce in druge. Zbornica podpira inovacije in raziskave v teh podjetjih z zagotavljanjem brezplačnih nasvetov svojim članom kot tudi z vključevanjem podatkovnih baz za poslovno sodelovanje. Zbornica je bila vključena v projekte, ki spodbujajo inovacije v regiji, npr. INNOCOOP, katerega namen je usposabljanje o inovativnih metodah sodelovanja preko medmrežja. Bila je tudi partner v EURO Dobrudja projektu, katerega namen je bil organizirati podporne storitve in implementacija poslovne inovacije s ponudbo celovitih poslovnih storitev.

Evropski forum tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja EFVET

Evropski forum tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja EFVET je edinstveno evropsko združenje, ki je bilo ustvarjeno s strani in za ponudnike tehniškega in poklicnega usposabljanja (TVET) v vseh evropskih državah.

Njegovo poslanstvo je spodbujanje kakovosti in inovacije v tehniškem in poklicnem izobraževanju in usposabljanju po vsej Evropi in razvijati vzajemno sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. EFVET tudi daje visokim šolam platformo za vplivanje na evropsko politko TVET in zagotavlja nadnacionalni okvir za podporo vseh sodelovalnih ukrepov za krepitev in izboljšanje tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

EfVET ima ključno vlogo pri zastopanju svojih članov in prispevanju k razpravam Evropske komisije. V imenu sektorja za poklicno izobraževanje in usposabljanje je EFVET vključen v proces vseživljenjskega učenja preko EUCIS (Evropske platforme civilne družbe za vseživljenjsko učenje).

Gospodarska zbornica Latvije

Gospodarska zbornica Latvije (LCCI) je prostovoljna nevladna organizacija, ki združuje različne vrste podjetij – mikro, mala in sredna podjetja kot tudi velika podjetja iz vseh regij in gospodarskih sektorjev Latvije. S predstavljanjem posameznih podjetij, industrijskih združenj kot tudi mestnih poslovnih klubov in drugih poslovnih sindikatov je LCCI postala največja politično neodvisna organizacija z več kot 1500 člani. Obstajajo različni razlogi, zakaj se podjetja odločijo, da postanejo del LCCI – LCCI zastopa interese podjetnikov v vladnih institucijah tako na državni kot na regionalni ravni ter nudi široko paleto storitev, zaradi česar zagotavlja obstoj izvrstnih podjetij v izvrstnem in uspešnem poslovnem okolju Latvije. V splošnem LCCI deluje na naslednjih področjih: 1) poslovno okolje, 2) lobiranje, 3) konkurenčnost, 4) izvoz in 5) arbitraža. LCCI je glas in predstavnik latvijskih podjetij že več kot 80 let.

LCCI ima 7 regionalnih oddelkov, ki se nahajajo v največjih regionalnih mestih v Latviji. Regionalni oddelki aktivno delujejo na vseh področjih LCCI z zagotavljanjem storitev tistim podjetjem, ki se nahajajo predaleč od glavnega mesta.

Najmočnejši del LCCI temelji na polnopravnem članstvu v mednarodni mreži gospodarskih zbornic - Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBERS), poleg tega pa tudi Mednarodne trgovinske zbornice (ICC). LCCI je tudi članica zveze Hanse-Parlament.